INFORMATICĂ APLICATĂ ȘI PROGRAMARE

DIVERSE


Formulare

  1. Formular pentru anuntarea temei alese pentru examenul de disertatie;
  2. Formular pentru solicitare prestare activități didactice;
  3. Formular pentru decontarea orelor prestate;
  4. Cerere întrerupere studii
  5. Cerere reînmatriculare
  6. Cerere transfer
  7. Formular pentru înscriere la examenul de disertație pentru promoții anterioare

LEGISLAȚIE

Legea educației naționale

- Legea 1/2011 -

SECTIUNEA a 2-a - Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continuă

ART. 173

(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua toate acele institutii de invatamant superior care au acreditate cel putin programe de studii universitare de licenta in domeniul stiintific respectiv.
(2) Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala ale institutiilor acreditate se desfasoara pe baza unui regulament propriu de organizare si desfasurare, aprobat de senatul universitar si cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT si se finalizeaza cu un examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului.
(4) Programele postuniversitare se pot organiza in regim cu taxa sau cu finantare din alte surse.
(5) Au dreptul sa participe la studii postuniversitare absolventii care au cel putin studii universitare cu diploma de licenta sau echivalenta.
(6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala, institutia organizatoare elibereaza un certificat de atestare a competentelor profesionale specifice programului.


Statutul personalului didactic

CAP. I - Statutul personalului didactic din invatamantul preuniversitar

SECTIUNEA a 2-a - Formarea initiala si continua.

ART. 236

(1) Formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar cuprinde:
a) formarea initiala, teoretica, in specialitate, realizata prin universitati, in cadrul unor programe acreditate potrivit legii;
b) master didactic cu durata de 2 ani;
c) stagiul practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, sub coordonarea unui profesor mentor.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara se realizeaza prin liceele pedagogice.

(3) Pentru a obtine alta specializare, absolventii studiilor de licenta pot urma un modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma de licenta. Acest modul poate fi urmat in paralel cu masterul didactic sau dupa finalizarea acestuia.