INFORMATICĂ APLICATĂ ȘI PROGRAMARE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE


Cursurile programului Informatică aplicată și programare se desfășoară pe durata a 4 semestre. Cu excepția ultimului semestru, în fiecare semestru se vor ține două cursuri.

Cursurile programului asigură dobândirea unui numar de 100 credite (ECTS). Pentru a usura învățarea diverselor tehnologii, un număr apreciabil de ore sunt destinate elaborării unor proiecte. De o importanță aparte sunt proiectele integratoare, câte unul în fiecare semestru. Acestea au rolul de a permite aprofundarea cunoștințelor acumulate.

IMPORTANT: Această parte a pregătirii poate fi realizată și prin stagii în cadrul unor firme de IT partenere. Cursanții care optează pentru această variantă vor primi din partea firmei organizatoare detalii privind cerințele stagiului și vor fi supuși unei testări. În paralel cu realizarea temei propuse, cursanții își vor putea dezvolta și alte abilități necesare lucrului într-o firmă de IT: familiarizarea cu lucrul în echipă, lucrul cu aplicații destinete gestionării versiunilor diferitelor module realizate sau managementul proiectelor informatice.

În ultimul semestru este prevăzut un singur curs, restul timpului fiind afectat elaborării unei lucrări de disertatie.

Cursanții care au absolvit în ani anteriori cursuri din cadrul programului sub formă de cursuri de perfecționare pot beneficia de recunoașterea a două dintre cursurile absolvite dacă au fost absolvite în ultimii 2 ani universitari.

Cursanții vor primi la fiecare curs materialele de formare necesare (suport de curs, conținutul lucrărilor de laborator, aplicațiile utilizate). La majoritatea materiilor pregătirea examenului va consta în realizarea unei aplicații, tema și gradul de dificultate fiind asumate de cursant.

Examenele se vor da din aplicații, cursanții putând folosi pe timpul acestora suportul de curs și notițele personale.

Susținerea examenului se face gratuit, la o dată stabilită de către profesor de comun acord cu cursanții. Examenul poate fi repetat în sesiunea de restanțe. Pentru a da un examen care nu a fost promovat în cele două date la care a fost programat, cursantul va achita o taxă suplimentară de 100 RON.

CONDITII DE PROMOVARE

Conditiile de promovare a unui an de studiu sunt specificate aici

ÎNSCRIEREA


Inscrierea în anul universitar 2018-2019 se va derula în două etape, astfel: • Etapa 1: Inscriere online. Pentru aceasta se va completa pe site-ul DECIDFR aferent programului formularul de înscriere online activ începând din 1 august 2018, ora 20.00, până la completarea celor 120 de locuri.

 • Etapa 2: Inscriere la sediul DECIDFR (Dorobantilor 71-73, Cluj-Napoca), in intervalul 10 - 25 sept. 2018, intre orele 10-14. Cursantii vor semna fișa de înscriere (completată la secretariat) și vor aduce următoarele documente:
  1. Copie după diploma de licență (sau de nivel superior: master, studii universitare de lunga durată etc.);
  2. Copie după certificatul de naștere;
  3. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  4. Chitanța reprezentând plata taxei de înmatriculare - 100 lei.
 • Important: se prezintă şi actele originale în momentul înscrierii!!!

  Nota: Taxa de înmatriculare se achită la casieria Universitatii , str. C.Daicoviciu, nr. 15. sau în contul BCR RO91RNCB0106026601550038

TAXE


Începând cu anul universitar 2018-2019 costul unui an de studii este de 2160 RON, deci costul total corespunzând celor 2 ani de studii este de 4320 RON. Taxa se poate achita printr-o plată unică sau în patru rate egale/an. Pentru cursantii care au contract de scolarizare in derulare, taxa ramane cea stabilita prin contract.

PARCURGEREA SEPARATĂ A UNOR CURSURI


Înafara variantei parcurgerii întregului program se poate opta pentru frecventarea numai a unora dintre cursurile oferite.

Cursanții înscrisi doar un curs (sau la mai multe, dar nu la întregul program) desfășoară toate activitățile aferente acestora în aceleași condiții ca și cei înscriși în IAP. După susținerea și promovarea examenului (examenelor) aceștia vor primi câte un atestat pentru fiecare curs absolvit. Pentru înscrierea la cursuri separate nu se percepe taxă. Taxa pentru un curs parcurs separat este de 630 RON.

DIPLOMA


În conformitate cu Legea Educației, absolvenții programului Informatică aplicată și programare vor primi un Certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de un supliment descriptiv al activităților de formare parcurse.

Indicatii privind ELABORAREA LUCRARII DE DISERTATIE